Podkarpackie Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
 
1.    Niniejszy Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i zasady działania Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, zwane dalej „Muzeum”.
2.     Organizatorem Muzeum jest Województwo Podkarpackie.
3.     Muzeum wpisane jest pod nr 9/99 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora.
4.     Muzeum działa w oparciu o statut nadany uchwałą nr XXIX/545/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2013 roku.


II.  STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 2
 
1.    W strukturze organizacyjnej Muzeum funkcjonują:
1)    Dział Administracji – A;     
2)    Dział Finansowo-Księgowy – FK;
3)    Dział Dokumentacji Zbiorów – DZ;
4)    Dział Etnograficzny – E;
5)    Dział Historyczno-Artystyczny – HA;
6)    Dział Upowszechniania i Promocji – UP;
7)    Dział Konserwacji – K;
8)    Dział Parku Etnograficznego – PE;
9)    Pracownia Dokumentacji Architektury Regionalnej – DAR;
10)     Archiwum Naukowe – AN;
11)     Biblioteka – B;
12)     Pracownia Fotograficzna – PF.

2.    Schemat organizacyjny został określony w załączniku do niniejszego regulaminu.


III. ZADANIA DZIAŁÓW

§ 3
 
1.     Działami Muzeum kierują Kierownicy, którzy planują, organizują i koordynują pracę w Dziale dla efektywnej realizacji wyznaczonych celów i zadań.

2.     Do obowiązków Kierowników Działów należy w szczególności:
1)    przygotowywanie planów pracy i składanie sprawozdań;
2)    przygotowywanie zakresów czynności, obowiązków i odpowiedzialności [opisów stanowisk] pracowników Działu;
3)    bieżące zaznajamianie pracowników z właściwymi przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi Muzeum, a także poleceniami Dyrektora dotyczącymi danego Działu;
4)    zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów przeciwpożarowych i bhp;
5)    nadzór nad właściwym i terminowym wywiązywaniem się pracowników Działu z powierzonych obowiązków, czynności i odpowiedzialności;
6)    nadzór nad efektywną, dokładną i terminową realizacją powierzonych zadań;
7)    nadzór nad utrzymywaniem porządku i dyscypliną pracy w Dziale;
8)    dbałość o właściwe relacje personalne w Dziale;
9)    podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych i nadzór nad doskonaleniem zawodowym podległych pracowników.

3.      Kierownik Działu ponosi odpowiedzialność w szczególności za: zaniechanie koniecznych działań, działania nieprawidłowe bądź nieefektywne, a także brak nadzoru w zakresie realizacji zadań Działu.

§ 4
 
1.    Dział Administracji prowadzi sprawy administracyjne, kadrowe, organizacyjne i prawne niezbędne dla właściwego funkcjonowania Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.    Do zadań Działu należą w szczególności:
1)    sprawy personalne, w tym:
a)    prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem, stosunkiem pracy i zwalnianiem pracowników,
b)    rozliczanie czasu pracy,
c)    prowadzenie ewidencji urlopów,
d)    prowadzenie teczek akt osobowych,
e)    prowadzenie spraw związanych z wypłatą nagród jubileuszowych,
f)    prowadzenie sprawozdawczości i statystyki personalnej,
g)    prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
2)    sprawy gospodarcze, w tym:
a)    sprawowanie nadzoru nad użytkowaniem i eksploatacją powierzonych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,
b)    utrzymanie porządku i czystości terenu oraz obiektów administrowanych przez Dział,
c)    zaopatrzenie w sprzęt i urządzenia oraz wszelkie niezbędne materiały biurowe,
d)    nadzór nad kartami drogowymi oraz rozliczanie zużytego paliwa;
3)     sprawy związane z realizacją zamówień publicznych i inwestycjami, w tym:
a)    opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów zawieranych w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
oraz odpowiedzi na protesty i odwołania,
b)    przygotowanie ogłoszeń o udzielenia zamówienia publicznego,
c)    prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z postępowaniami
o udzielenie zamówienia publicznego,
d)    wykonywanie innych niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
e)    opracowywanie projektów wniosków o środki zewnętrzne,
f)    koordynowanie realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
g)    prowadzenie inwestycji Muzeum;
4)    obsługa kancelaryjna Muzeum:
a)    prowadzenie sekretariatu, w tym:
       - obsługa sekretarska i kancelaryjna Muzeum,
       - przyjmowanie korespondencji i przekazywanie jej poszczególnym komórkom organizacyjnym zgodnie ze wskazaniami dyrektora,
       - ewidencjonowanie poczty przychodzącej i wychodzącej,
       - przyjmowanie telefonów, faksów, poczty elektronicznej,
       - przyjmowanie interesantów oraz udzielanie niezbędnych informacji,
       - ewidencjonowanie dokumentów dotyczących Muzeum według przepisów kancelaryjno-archiwalnych;
b)    prowadzenie archiwum zakładowego,
c)    nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej, przechowywaniem akt
w komórkach organizacyjnych;
5)    sprawy organizacyjne, w tym:
a)    opracowywanie projektów wewnętrznych regulaminów i zarządzeń,
b)    prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów prawnych oraz książki kontroli,
c)    prowadzenie ewidencji i składanie sprawozdań wymaganych przez podmioty zewnętrzne;
6)    sprawy związane z bezpieczeństwem, w tym:
a)    prowadzenie spraw obrony cywilnej i obronnych,
b)    prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową i bhp:
       - opracowywanie projektów instrukcji, zarządzeń i wytycznych w sprawach zabezpieczenia przeciwpożarowego i bhp,
       - prowadzenie szkoleń i instruktaży z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bhp dla pracowników Muzeum, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
       - dokonywanie przeglądów stanu pomieszczeń, urządzeń, sprzętu przeciwpożarowego,
       - kontrola przestrzegania przez pracowników Muzeum przepisów bhp oraz podejmowanie działań mających na celu poprawę stanu bhp.,
       - prowadzenie wymaganej przez przepisy dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy.
 
3.     Działem kieruje Zastępca Dyrektora podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum.

§ 5
 
1.    Dział Finansowo-Księgowy prowadzi księgowość oraz gospodarkę finansową Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.    Do zadań Działu należy w szczególności:
 1) prowadzenie rachunkowości Muzeum zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w sposób zapewniający możliwość bieżącego ustalania w szczególności:
a)    stanu poszczególnych składników majątkowych, zobowiązań i funduszy oraz ich  zmian,
b)    poniesionych kosztów, osiągniętych dochodów, strat i zysków oraz końcowego  wyniku finansowego,
c)    danych niezbędnych do rozliczeń finansowych dotyczących Muzeum,
d)    danych niezbędnych do rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych za majątek Muzeum oraz do funkcjonowania systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej;
            2) opracowywanie planów i projektów planów finansowych, preliminarzy wydatków, sporządzanie rozliczeń, sprawozdań oraz ich analiza;
            3) kontrola dyscypliny finansowej Muzeum;
            4) prowadzenie gospodarki finansowej Muzeum w sposób zabezpieczający terminowe egzekwowanie należności i regulowanie zobowiązań oraz należytą ochronę środków pieniężnych;
            5) dbałość o prawidłowe zawieranie umów rodzących skutki finansowe oraz prawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi gromadzonymi
na rachunkach bankowych;
6) prowadzenie ewidencji środków finansowych – innych niż środki finansowe od organizatora;
7) opracowywanie analiz stanu majątkowego Muzeum i jego wyników finansowych oraz opracowywanie analiz finansowych działalności gospodarczej;
8) kontrola wewnętrznych operacji gospodarczych i ich zgodności z prawem oraz kontrola zawieranych w działach uzgodnień niosących skutki finansowe;
9) regulowanie obligatoryjnych należności do ZUS, organów podatkowych i innych instytucji w wysokościach wynikających z obowiązujących przepisów;
            10) nadzór i rozliczanie inwentaryzacji;
            11) prowadzenie kasy Muzeum;
            12) prowadzenie ewidencji inwentarzowej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych;
            13) opracowywanie dla Dyrektora projektów przepisów wewnętrznych związanych z kompetencjami Działu.

3. Działem Finansowo-Księgowym kieruje Główny Księgowy  podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum.

4. Do obowiązków i odpowiedzialności Głównego Księgowego należy prowadzenie gospodarki finansowej Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
         a w szczególności:
1)    opracowanie projektu rocznego budżetu Muzeum, nadzorowanie realizacji przychodów i wydatków oraz wykonania budżetu i jego zmian, a także przygotowanie sprawozdań w tym zakresie;
2)    prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej Muzeum;
3)    sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonanych zadań oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie;
4)    przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych;
5)    nadzorowanie obliczeń podatków, składek  i innych zobowiązań;
6)    sprawdzanie i opiniowanie pod względem finansowym dokumentów, w tym
w szczególności umów rodzących zobowiązania majątkowe i potwierdzanie wykonania ww. czynności podpisem pod dokumentem;
7)    ponoszenie odpowiedzialności za pokrycie wydatków z właściwych środków
na rachunkach bankowych;
8)    ponoszenie odpowiedzialności za terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
9)    ponoszenie odpowiedzialności za bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości, sporządzanie sprawozdań i rozliczeń.

 
§ 6
 
1.    Dział Dokumentacji Zbiorów prowadzi ogół spraw związanych z ewidencjonowaniem, inwentaryzowaniem, przechowywaniem, ochroną i ruchem muzealiów (eksponatów) zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

2.  Do zadań Działu należy w szczególności:
1)    prowadzenie ksiąg inwentarzowych muzealiów własnych oraz depozytów;
2)    prowadzenie inwentarzy pomocniczych i ewidencji eksponatów;
3)    prowadzenie elektronicznej ewidencji zbiorów [inwentarze, bazy danych];
4)    prowadzenie dokumentacji z posiedzeń Komisji Szacunkowej;
5)    prowadzenie dokumentacji dotyczącej pozyskiwanych zbiorów;
6)    prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypożyczeń i użyczeń zbiorów oraz ich wizerunków;
7)    ewidencjonowanie dokumentacji dotyczącej konserwacji zbiorów;
8)    sporządzanie dokumentacji fotograficznej eksponatów;
9)    prowadzenie magazynów eksponatów;
10)    dbałość o czytelne, trwałe oznakowanie eksponatów;
11)    opieka nad zbiorami archeologicznymi.
 
3.  Działem kieruje Główny Inwentaryzator, do którego zadań należy w szczególności:
     1) czuwanie nad stanem zbiorów, opracowywanie spójnego programu ich przechowywania i zabezpieczania oraz – po uzgodnieniu z Dyrektorem – nadzór nad jego realizacją;
     2) przygotowywanie projektów wewnętrznych procedur i instrukcji w zakresie prowadzonych spraw;
     3) rozwijanie i doskonalenie elektronicznego ewidencjonowania zbiorów;
     4) nadzorowanie stanu dokumentacji zbiorów, prawidłowości jej sporządzania, przechowywania i udostępniania;
     5) nadzorowanie ruchu muzealiów (eksponatów) ze wszystkimi czynnościami dla tego zakresu właściwymi;
     6) nadzorowanie Pracowni Fotograficznej;
     7) wnioskowanie spisów z natury oraz przygotowanie pól spisowych do jej sprawnego
         przebiegu.

§ 7
 
1. Dział Etnograficzny realizuje cele i zadania Muzeum poprzez działalność badawczą, dokumentacyjną, naukową, kolekcjonerską, wystawienniczą, edukacyjną i popularyzatorską w zakresie etnografii.

2. Do zadań Działu należy w szczególności:
1) gromadzenie zabytków i dokumentacji dotyczących kultury ludowej;
2) naukowe opracowywanie zbiorów;
      3) opieka merytoryczna nad muzealiami Działu;
      4) organizowanie i prowadzenie badań terenowych i naukowych;
      5) opracowywanie koncepcji rozbudowy Parku Etnograficznego;
      6) opracowywanie scenariuszy dla obiektów i założeń skansenowskich;
      7) przygotowywanie i urządzanie wystaw;
      8) opracowywanie koncepcji upraw polowych i ogrodowych, hodowli zwierząt oraz
          prezentacji czynności gospodarskich w Parku Etnograficznym;
      9) opracowywanie materiałów do publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu  
          pracy Działu;
     10) współpraca oraz wymiana doświadczeń z podobnymi działami innych muzeów,
           instytucjami naukowymi i stowarzyszeniami o zbliżonym zakresie działania.

3. Działem Etnograficznym kieruje Kierownik Działu podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum. Do zadań Kierownika Działu należy w szczególności inicjowanie programów i projektów w zakresie działalności regulaminowej oraz  nadzór nad ich realizacją.

4. Kierownik Działu nadzoruje i koordynuje działania Pracowni Dokumentacji Architektury Regionalnej.

§ 8
 
1.    Dział Historyczno-Artystyczny realizuje cele i zadania Muzeum poprzez działalność badawczą, dokumentacyjną, naukową, kolekcjonerską, wystawienniczą, edukacyjną i popularyzatorską w zakresie historii, sztuki i rzemiosła artystycznego.

2.    Do zadań Działu należy w szczególności:
1)    gromadzenie zabytków i dokumentacji oraz działalność badawcza w zakresie uniwersalnych zjawisk oddziaływujących na kulturę wsi, w tym zwłaszcza: miasteczko jako lokalny ośrodek handlu, wytwórczości, usług i administracji, kościół i plebania, dwór i folwark, szkoła i urząd, organizacje i stowarzyszenia;
2)    gromadzenie zabytków i dokumentacji dotyczących rzemiosła artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem mebli kolbuszowskich;
3)    gromadzenie muzealiów z dziedziny sztuk plastycznych, zwłaszcza o tematyce wiejskiej i regionalnej;
4)    organizowanie i prowadzenie badań naukowych;
5)    opracowywanie naukowe zbiorów;
6)    opieka merytoryczna nad muzealiami Działu;
7)    przygotowywanie i realizacja wystaw oraz aranżacji skansenowskich;
 8)    prowadzenie działalności edukacyjnej, udostępnianie oraz popularyzacja zbiorów Muzeum i wyników badań w zakresie pracy Działu;
 9)    przygotowywanie materiałów do publikacji naukowych i popularnonaukowych;
10)    współpraca oraz wymiana doświadczeń z podobnymi działami innych muzeów, instytucjami naukowymi i stowarzyszeniami o zbliżonym zakresie działania.

3.    Działem Historyczno-Artystycznym kieruje Kierownik Działu podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum. Do zadań Kierownika Działu należy w szczególności inicjowanie programów i projektów w zakresie działalności regulaminowej oraz nadzór nad ich realizacją. 

4.    Kierownik Działu nadzoruje pracę Archiwum Naukowego.

§ 9
 
1.    Dział Upowszechniania i Promocji realizuje cele i zadania Muzeum w zakresie: udostępniania zbiorów, zwłaszcza dla celów poznawczych i edukacyjnych, popularyzacji zadań i działań muzealnych oraz szeroko rozumianych kontaktów z odbiorcą – tak w wymiarze praktycznym, jak i naukowym.

2.    Do zadań Działu należy w szczególności:
1) organizacja i obsługa zwiedzania ekspozycji;
 2) opieka nad ekspozycjami, wystawami stałymi i czasowymi oraz bezpieczeństwem zgromadzonych tam eksponatów;
 3) właściwe utrzymanie ekspozycji oraz ich sezonowego i obrzędowego wystroju;
 4) organizacja ruchu i obsługa zwiedzających w sektorze wejściowym;
 5) prowadzenie recepcji i sklepiku muzealnego;
 6) organizowanie i prowadzenie lekcji muzealnych, warsztatów, kursów, odczytów,
wykładów, projekcji, koncertów, występów artystycznych, konkursów, plenerów i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, kulturalnym bądź naukowym oraz ich 
     promocja;
 7) organizowanie i współorganizowanie wystaw oraz realizacja innych wydarzeń
muzealnych;
8) prowadzenie statystyki zwiedzających oraz dokumentacja działań muzealnych;
9) prowadzenie różnorodnych działań wydawniczych, informacyjnych i promocyjnych o działalności i zadaniach Muzeum;
10) rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb i oczekiwań odbiorców;
11) współpraca z placówkami upowszechniania kultury, szkołami, instytucjami nauki,
organizacjami turystycznymi i stowarzyszeniami o charakterze edukacyjnym, kulturalnym bądź regionalistycznym;
12) organizowanie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji pracowników Muzeum w zakresie upowszechniania zbiorów własnych.

3.    Działem kieruje Kierownik Działu podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum.
 
4.    Do zadań Kierownika Działu należy w szczególności:
1)    programowanie – w uzgodnieniu z Dyrektorem – kierunków działań promocyjnych i edukacyjnych oraz ich realizacja;
2)    nadzorowanie sfery szeroko rozumianych relacji z odbiorcą, w tym organizacji i jakości obsługi oraz aspektów wizerunkowych;
3)    inicjowanie i organizacja działalności naukowej w zakresie spraw Działu.
 
5.    Kierownik Działu nadzoruje pracę Biblioteki.

§ 10
 
1.    Dział Konserwacji sprawuje nadzór konserwatorski nad muzealiami i eksponatami ruchomymi, archiwaliami i książkami zgromadzonymi w Muzeum oraz bezpośrednią opiekę konserwatorską nad zbiorami z zakresu sztuki, rękodzieła i rzemiosła artystycznego.

2.    Do zadań Działu należy w szczególności:
1) prowadzenie okresowych kontroli stanu zachowania muzealiów, warunków eksponowania i przechowywania także w depozytach poza Muzeum;
2) opracowywanie, w porozumieniu z kierownikami działów merytorycznych, projektów i programów konserwatorskich oraz wytycznych w zakresie profilaktyki konserwatorskiej;
3) konserwacja i renowacja muzealiów – zwłaszcza z zakresu sztuki, rękodzieła
    i rzemiosła artystycznego;
4) sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej muzealiów i nadzór nad dokumentacją  
    wykonywaną poza Działem;
5) wnioskowanie w sprawach powierzenia muzealiów do konserwacji poza Muzeum;
6) opiniowanie pod względem konserwatorskim: nabytków (przed włączeniem do 
    zbiorów) i muzealiów przeznaczonych do przekazania w depozyt lub do wypożyczenia;
7) nadzór konserwatorski nad przemieszczaniem muzealiów; 
8) prowadzenie instruktażu na temat profilaktyki konserwatorskiej w innych działach
    Muzeum;
9) udział w organizowaniu i realizacji ekspozycji muzealnych, w działaniach
    promocyjnych i upowszechnieniowych;
10) opracowywanie materiałów do publikacji naukowych i popularnonaukowych
      z zakresu pracy Działu.

5.    Działem kieruje Kierownik Działu podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum.
Do zadań Kierownika Działu należy w szczególności inicjowanie programów i projektów w zakresie działalności regulaminowej oraz nadzór nad ich realizacją. 

§ 11
 
1.    Dział Parku Etnograficznego realizuje cele i zadania Muzeum, zapewniając funkcjonowanie Parku Etnograficznego jako przestrzeni ekspozycyjnej; prowadzi działalność badawczą, naukową, dokumentacyjną, kolekcjonerską, wystawienniczą, edukacyjną i popularyzatorską w zakresie dawnych rzemiosł oraz przemysłów wiejskich
i leśnych, a także tradycyjnych upraw i hodowli. Dział zapewnia bezpieczeństwo PE
i zgromadzonych tam zbiorów; zabezpiecza i konserwuje muzealia; utrzymuje  porządek, czystość i nienaganny stan substancji materialnej Muzeum; świadczy usługi na rzecz innych działów.

2.    Dział realizuje zadania rzemieślnicze i konserwatorskie, a w szczególności:
1)    przenosi obiekty architektury drewnianej do Parku Etnograficznego;
2)    zabezpiecza, konserwuje i remontuje muzealia nieruchome, ruchome eksponowane
      na wolnym powietrzu oraz obiekty towarzyszące;
3)    konserwuje muzealia i eksponaty ruchome: wyroby rzemieślnicze i przemysłowe
      (w uzgodnieniu z Działem Konserwacji);
4)    przeprowadza renowację i uruchamia obiekty przemysłów wiejskich (młyny,
      garncarnie, kuźnie, olejarnie itp.);
5)    odtwarza obiekty, urządzenia i technologie dawnych przemysłów leśnych;
6)    prowadzi dokumentację z realizowanych prac;
7)    odtwarza dawne techniki prac rzemieślniczych, a także prezentuje je zwiedzającym.

3.    Dział realizuje zadania techniczne, a w szczególności:
1)    utrzymuje w nienagannym stanie infrastrukturę techniczną PE: prowadzi jej konserwację, regularne przeglądy oraz szczegółową dokumentację;
2)    dba o stan techniczny i estetyczny budynków Muzeum oraz ich otoczenia, prowadzi księgi obiektów budowlanych;
3)    opracowuje i realizuje projekty remontowe i inwestycyjne;
4)    wykonuje wszelkie prace niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania, wyglądu
i bezpieczeństwa Muzeum (m.in. prace porządkowe, gospodarcze, zabezpieczające, instalacyjne i inne);
5)    utrzymuje stały dozór na terenie Parku Etnograficznego i jego zaplecza.

4.    Dział tworzy i utrzymuje ekspozycję przyrodniczą skansenu: uprawy polowe i ogrodowe, uprawy leśne, hodowlę. Do zadań Działu w tym zakresie  należy w szczególności:
1)   stała pielęgnacja występujących na terenie Parku Etnograficznego wartości
      przyrodniczych i krajobrazowych, adaptowanie ich dla potrzeb ekspozycji
      skansenowskiej oraz utrzymanie w należytym stanie i wykorzystanie użytkowe 
      terenów niezagospodarowanych ekspozycyjnie;
2)    zagospodarowywanie przyrodnicze siedlisk odwzorowanych w skansenie (ogródki
      przydomowe, warzywniki, sady, drzewa i krzewy, uprawy itp.);
3)   utrzymanie i pielęgnowanie ekspozycji przyrodniczej;
4)   prowadzenie upraw polowych i ogrodowych oraz utrzymanie inwentarza żywego;
5)   prowadzenie ewidencji i dokumentacji roślinności, upraw i inwentarza żywego;
6)   ochronę flory i fauny w siedliskach naturalnych;
7)   prowadzenie gospodarki wodnej na wodach stojących i przepływających przez Park
      Etnograficzny;
8)    gospodarowanie efektami użytkowymi uzyskanymi w wyniku własnej działalności
i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 
5.    Działem Parku Etnograficznego kieruje Kierownik Działu podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum, a w zakresie zadań technicznych Zastępcy Dyrektora. Do zadań Kierownika Działu należy w szczególności: inicjowanie programów i projektów
w zakresie działalności regulaminowej oraz  nadzór nad ich realizacją.

§ 12

1. Pracownia Dokumentacji Architektury Regionalnej realizuje misję i cele statutowe Muzeum poprzez działalność badawczą, naukową, kolekcjonerską, wystawienniczą, edukacyjną i popularyzatorską w zakresie architektury.

2. Do zadań Pracowni należy w szczególności:
         1) organizowanie i realizacja prac z zakresu ewidencji, inwentaryzacji, dokumentacji i klasyfikacji naukowej architektury regionalnej oraz układów przestrzennych zabudowy wsi i małych miast;
         2) opracowywanie założeń, projektów koncepcyjnych i realizacyjnych oraz scenariuszy ekspozycji Parku Etnograficznego: architektonicznej, przyrodniczej i krajobrazowej;
         3) sporządzanie dokumentacji, projektów i wytycznych do prac budowlano-konserwatorskich.

3. Pracownia realizuje swoje zadania w ramach Działu Etnograficznego i ściśle współpracuje z Działem Parku Etnograficznego i Działami merytorycznymi.

§ 13
 
1.    Archiwum Naukowe jest komórką organizacyjną, do której zadań należy:
1)    gromadzenie, przechowywanie i ewidencjonowanie dokumentacji związanej z merytoryczną działalnością Muzeum, niezależnie od nośników, na jakich została utrwalona;
2)    gromadzenie i ewidencjonowanie jednostek archiwalnych przekazywanych przez Działy merytoryczne;
3)    gromadzenie dokumentacji obiektów przenoszonych do Parku Etnograficznego;
4)    gromadzenie   wszelkich  dokumentacji  technicznych  oraz  teczek  spraw  związanych z działalnością Muzeum;
5)    inwentaryzowanie, klasyfikowanie i prowadzenie katalogu jednostek archiwalnych;
6)    udostępnianie archiwaliów do celów naukowych i wystawienniczych;
7)    dbałość o zapewnienie właściwych warunków przechowywania i zabezpieczenia archiwaliów oraz sprawowanie systematycznego nadzoru nad stanem ich zachowania.
2.    Archiwum Naukowe podlega Kierownikowi Działu Historyczno-Artystycznego i ściśle współpracuje z Działem Dokumentacji Zbiorów, Pracownią Fotograficzną i Działami merytorycznymi.

§ 14

1.    Biblioteka jest komórką organizacyjną, do której zadań należy:
1)    realizacja aktywnego programu wzbogacania księgozbioru, jako podstawy merytorycznej działalności Muzeum;
2)    katalogowanie zbiorów bibliotecznych;
3)    obsługa czytelników zgodnie z regulaminem udostępniania.
2.     Biblioteka podlega Kierownikowi Działu Upowszechniania i Promocji i współpracuje ze wszystkimi Działami merytorycznymi Muzeum.

§ 15
 
1.    Pracownia Fotograficzna jest komórką organizacyjną, do której zadań należy:
1)    prowadzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej obiektów w terenie oraz w Parku Etnograficznym stosownie do potrzeb Działów i Pracowni Muzeum;
2)    wykonywanie  zdjęć  eksponatów  dla  ich  naukowej  dokumentacji;
3)    dokumentacja fotograficzna prac konserwatorskich;
4)    dokumentacja fotograficzna i filmowa wydarzeń muzealnych;
5)    digitalizowanie, skanowanie zbiorów.
2.    Pracownia Fotograficzna podlega kierownikowi Działu Dokumentacji Zbiorów i ściśle współpracuje z Archiwum Naukowym oraz ze wszystkimi Działami i Pracowniami Muzeum.


IV. ZASADY ORGANIZACJI WEWNĘTRZNEJ I KIEROWANIA

§ 16
 
1.    Dyrektor zarządza Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz, organizuje pracę oraz odpowiada za całokształt jego działalności.

2.    Zakres obowiązków Dyrektora określa § 11 ust. 3 Statutu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

3.    Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:
1)    Zastępca Dyrektora;
2)    Główny Księgowy;
3)    Główny Inwentaryzator;
4)    Kierownicy Działów, nadzorowanych przez Dyrektora.
4.    W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez Dyrektora obowiązków służbowych, w zakres praw i obowiązków Dyrektora wchodzi Zastępca Dyrektora. W tym zakresie Dyrektor udziela pełnomocnictwa, które zostanie ujawnione w Rejestrze Instytucji Kultury.

§ 17
 
1.    Do zakresu obowiązków Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:
1)    kierowanie bezpośrednio Działem Administracji;
2)    sprawowanie nadzoru nad pracą Działu Parku Etnograficznego w zakresie zadań technicznych;
3)    zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności w zakresie udzielonego pełnomocnictwa;
4)    sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem majątku Muzeum;
5)    sprawowanie nadzoru nad zadaniami z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dyscypliny pracy;
6)    wykonywanie zadań obrony cywilnej i obronności.

§ 18
 
1.    Za zorganizowanie i nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej jest odpowiedzialny Dyrektor Muzeum.
2.    Kontrola wewnętrzna ma za zadanie dostarczenie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem poprzez sygnalizowanie stwierdzonych nieprawidłowości, zaniedbań i nadużyć, podejmowanie działań likwidujących nieprawidłowości.
3.    Zadania kontroli wewnętrznej w Muzeum wykonuje Dyrektor oraz upoważnieni pracownicy.
4.    Z prac kontrolnych sporządzane są sprawozdania i wnioski.

§ 19
 
1.    Dyrektor może udzielać upoważnień i pełnomocnictw Kierownikom Działów, a także innym pracownikom Muzeum.
2.    Upoważnienia i pełnomocnictwa winny precyzyjnie określać zakres spraw objętych upoważnieniem lub pełnomocnictwem oraz okres ważności.
3.    Pełnomocnictwa i upoważnienia podlegają wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury. Nie dotyczy to  pełnomocnictw procesowych.

§ 20
 
W sprawach skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Muzeum przyjmuje Dyrektor w każdy poniedziałek w godzinach od 14:30 do 15:30.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21
 
1.     Wszystkie sprawy związane z zabezpieczeniem porządku i dyscypliny pracy oraz zakresu obowiązków i uprawnień pracowników  Muzeum, w zakresie nie uregulowanym w przepisach prawa pracy normują zarządzenia Dyrektora.
2.     Obieg dokumentów w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz sprawy związane z zabezpieczeniem pomieszczeń i zbiorów, ochroną ppoż. i zasadami pełnienia dozoru, regulują wewnętrzne zarządzenia, regulaminy i instrukcje.
3.     Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego wprowadzenia.


Kolbuszowa, 30 października 2013 r.
Jacek Bardan, Dyrektor
 
 
Powiaty